مطالعه ارتباط معنادارنقوش با شکل پا (آناتومی) مطالعه موردی: جورابهای سنتی و دستباف استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)، گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، تهران

2 کارشناس موزه مردم شناسی میراث فرهنگی رشت

چکیده

جوراب بافی یکی از محصولات دستبافی صنایع دستی دربسیاری ازنقاط ایران دارای پراکندگی جغرافیای است.این هنر بومی در استان گیلان ،ازپیشینه تاریخی برخورداراست. .نحوه این بافت، بسیار ساده بوده و به دستگاه خاصی نیاز ندارد.بافت جوراب های پشمین از قدیمی ترین دستبافته ها و هنر های سنتی استان های مرکزی ،شمال، غرب وشرق ایران به شمار می رود و تقریبا در تمامی مناطق بافته می شود.فرض براین است که با دیدگاه هنرهای تجسمی و طراحی لباس بتوانیم بین مفاهیم فرم، نقوش وآناتومی درجوراب بافی سنتی رابطة معناداری بیابیم. تحلیل نقوش جوراب ها بر اساس فرم ومکان بافت مطابق آناتومی پا مد نظر این مطالعات می باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤالات است که: ویژگی های این هنر صنعت بومی چیست ؟نقوش جوراب سنتی چه رابطه ی معناداری با آناتومی پا دارد؟روش این پژوهش توصیفی – تحلیلی، با استفاده از داده‌های اسنادی و کتابخانه‌ای انجام شده است.نتایج حاصل نشان می‌دهد .تنوع بصری در رنگ ، نقش مایه ها با مفاهیم زیبایی شناسی آمیخته در طراحی کاربردی جوراب هارعایت شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of relationship between anatomy of human foot and traditional handwoven socks of Gilan Province

نویسندگان [English]

  • Robabeh Ghazali 1
  • Sakineh Shabani asl 2

1 Academic Staff, Department of Fashion Design and Textile Printing, Faculty of Arts, Alzahra University, Tehran

2 M.A. in Art Research, Institute of Cultural Heritage & Tourism, Rasht

چکیده [English]

 
Socks weaving is one of the handwoven products in many parts of Iran. This traditional handicraft has the historical background in Gilan Province. The texture of this fabric is very simple and does not require a special device. Weaving woolen socks is one of the oldest handicrafts and traditional arts in the central, northern, western and eastern provinces of Iran, and is woven in almost all regions. It is assumed that with the perspective of the visual arts and clothing design, we can find a significant relationship between the concepts of form and motifs and the anatomy of human foot in traditional sock weaving. The analysis of patterns based on the shape and location of the tissue according to the anatomy of the foot was considered in this study. The present study seeks to answer the following questions: What are the characteristics of socks weaving as an indigenous industry? What is the significant relationship between traditional sock patterns and the anatomy of foot? The method of this descriptive-analytical research is based on documentary and library data. The findings of this research showed there are an integration of aesthetic concepts and practical concerns in designing and fabricating in the sock weaving of Gilani people. Thus, a mix of visual variation in color and motifs with the functional design of the traditional handwoven socks was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Handwoven
  • sock weaving
  • Gilan
  • footwear
  • foot anatomy
- احمدی ملکی،رحمان،1388،تصویرگری ورنگ گزینی درهنرهای سنتی آذربایجان، تهران،فرهنگستان هنر.
-بهپور،ا.1363.سفرنامه آدام اولئاریوس،تهران:سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار،266
-توحیدی،فائق،1390.مبانی هنرهای فلزکاری،نگارگری،سفالگری،بافته ها و منسوجات،...،تهران:سمیرا.
-پاکزاد، ناهید.1393، دستبافته های روستایی مازندران ( جمع آوری و مطالعه نقوش جوراب و دستکش )انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مازندران.
-پور مروت جو، پریچهر، مستند سازی هنر های سنتی (هنرهای صناعی ) شهرستان ماسال ، رشت میراث فرهنگی گیلان 1386
-تجویدی،زهرا،1372،آشنایی باهنرهای سنتی ایران،تهران، سازمان صنایع دستی ایران.
-رستمی،مصطفی-شعبانی اصلی، سکینه. آبان 1393،گونه شناسی طرح ونقش در جوراب بافی غرب گیلان، دومین همایش میل و قلاب،دانشگاه الزهرا،تهران.
-رستمی،مصطفی-شعبانی اصلی، سکینه. خرداد 1394،گونه شناسی نقوش در جوراب بافی قوم تالش، همایش تالش شناسی،دانشکده فنی کاسپین( دانشگاه تهران).
-زکریای کرمانی،محبوبه زحمتکش،(1395)،مطالعه هنر سنتی چموش دوزی گیلان به منظور کاربردی کردن آن در جامعه معاصر ،نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی،اسلامی با تاکید بر هنر‌های رو به فراموشی.
- سالنامه آماری استان گیلان،1385،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان،رشت.
- سید صدر،سید ابوالقاسم.1388، دایره المعارف هنر‌های صنایع دستی و حرف مربوط به آن، چاپ دوم،تهران، انتشارات سیمای دانش.
-شعبانی،سکینه.1394.بررسی نقشمایه های جوراب بافی تالش(پایان نامه کارشناسی ارشد)،موسسه غیر انتفاعی مارلیک نوشهر
-شاکری راد،محمدعلی،1384.انسان،طبیعت،طراحی2،تهران،دانشگاه پیام نور.
- صفار،حسنا، 1393، صنعت کفش
- قاسمی اندرود، مریم. 1387، نقش و رنگ دستبافته های تالش، رشت، فرهنگ ایلیا، چاپ اول.
-معین،دکتر محمد.1371،جلد اول، فرهنگ فارسی، موسسه انتشارات امیر کبیر.
-مورن،ادگار،1374،روش-شناخت شناخت،ترجمه علی اسدی ،سروش
-وولف هانس.ای،1372، صنایع دستی کهن ایران،ترجمه سیروس ابراهیم زاده، تهران ،نشر و آموزش انقلاب اسلامی.
-The Turkish online journal of design-art and communication-tojdac –iranian traditional hand-wovenart as an effective factor in Transfering Native culthure(Case study:Traditional history)-ghazali Robabe.
http://www.knitting-and sock construction .com -
-http://collections.vam.ac.uk
- http://www.iranicaonline.org
https://click.ir -