اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه
محمد تقی آشوری
محمد تقی آشوری
استادبازنشسته دانشکده هنرهای کاربردی، پردیس باغ ملی، دانشگاه هنرتهران

دکترای جامعه شناسی و هنر

  • ashourigmail.com
محمد علی ناصری
محمد علی ناصری
استاد دانشکده علوم - دانشگاه بیرجند

دکترای شیمی

علیرضا طاهری
علیرضا طاهری
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکترای تاریخ هنر

احمد اکبری
احمد اکبری
استاد دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان

دکترای مهندسی نساجی

علی وند شعاری
علی وند شعاری
دانشیار دانشکده فرش- دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکترای پژوهش هنر

زهرا علیزاده بیرجندی
زهرا علیزاده بیرجندی
دانشیار دانشگاه بیرجند

دکترای تاریخ

حسین بارانی
حسین بارانی
دانشیار دانشکده هنر - دانشگاه بیرجند

دکترای مهندسی نساجی

فاطمه اکبری
فاطمه اکبری
دانشیار- دانشگاه هنر اسلامی تبریز

پژوهش هنر

عبدااله میرزایی
عبدااله میرزایی
گروه آموزشی فرش، دانشکده فرش، دانشگاه هنراسلامی تبریز

فرش

اعضای هیات تحریریه بین المللی
شروان کومار گوپتا
شروان کومار گوپتا
استادیار (فناوری منسوجات خانگی) موسسه فناوری فرش هند

دکترای مهندسی نساجی

اعضای مشورتی هیات تحریریه
سید جلال الدین بصام
سید جلال الدین بصام
دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی

مدیر داخلی
وحیده حسامی
وحیده حسامی
عضو هیات علمی دانشکده هنر- دانشگاه بیرجند

فرش

ویراستار انگلیسی
سید محمدرضا خلیل نژاد
سید محمدرضا خلیل نژاد
دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

منظر

ویراستار
هما مالکی
هما مالکی
استادیار گروه آموزشی فرش، دانشکده هنر، دانشگاه بیرجند

دکترای مهندسی نساجی