بررسی فرایند تجاری سازی فرش‌ دستباف ایران (مورد مطالعاتی: شرکت سهامی فرش ایران؛ شعبه بیرجند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی وضعیت تجاری سازی فرش‌ دستباف ایران می‌باشد. با استفاده از روش موردکاوی، شعبه بیرجند شرکت سهامی فرش ایران، به عنوان مورد مطالعاتی پژوهش انتخاب گردید. از طریق مصاحبه‌ها نیمه ساختاریافته و پرسشنامه، داده‌ها مربوط به وضعیت کسب‌وکار و تجاری سازی شرکت، از کارشناسان فروش و تولید آن جمع‌آوری گردید. داده‌ها تحقیق با کدگذاری پیشرفته در نرم افزار مکس کیودا، تجزیه و تحلیل شدند. در این پژوهش، یافته‌ها مربوط به وضعیت کسب‌وکار شرکت در یک جدول و شرایط تجاری سازی محصولات شرکت در قالب یک مدل، ارائه گردید. برای ارزیابی فرایند تجاری سازی نیز، از سه مفهوم، سطح آمادگی فناوری، سطح آمادگی بازار و سطح آمادگی تجاری سازی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شعبه بیرجند شرکت سهامی فرش ایران در ایده پردازی، طراحی محصول، ساخت و تولید انبوه فرش دستباف در وضعیت مناسبی قرار دارد، اما در ارتباط با بازارسنجی، بازاریابی، رقابت در بازار و فروش محصولات نقاط ضعف متعددی دارد. همچنین سطح آمادگی فناوری شرکت، قابل قبول ارزیابی شد؛ اما سطوح آمادگی تجاری سازی و بازار شرکت، وضعیت نامطلوبی داشتند که در انتها پژوهش‌، راهکارهایی به منظور بهبود وضعیت شرکت ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation on the Commercialization Process of Persian Handmade Carpet (Case Study: Iran Carpet Company; Birjand Branch)

نویسنده [English]

  • Hossein Maleki

Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran,

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the commercialization of Persian handmade carpet. Using case study methodology, Birjand branch of Iran Carpet Company was selected as the case of study. Through semi-structured interviews and questionnaires, data on business status and commercialization were collected from the company's sales and production experts. The research data were analyzed with advanced coding in MAXQDA software. In this study, the findings related to the business situation of the company were presented in a table and the commercialization conditions of the company's products in the form of a model. To evaluate the commercialization process, three concepts were used: technology readiness level, market readiness level and commercialization readiness level. The results show that the Birjand branch of Iran Carpet Company is in a good position in idea generation, product design, manufacturing and mass production of handmade carpets, but has several weaknesses in relation to marketing, market research, market competition and product sales. In addition, the technology readiness level of the company was considered acceptable; However, the levels of commercialization and market readiness of the company were in an unfavorable situation, and at the end of the research, solutions were presented to improve the company's situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • Handmade carpet
  • Marketing
  • Iran Carpet Company
1- آذر، عادل؛ واعظی، رضا؛ محمدپورسرایی، وحید. (1396). «طراحی مدل خط‌مشی گذاری تجاری‌سازی فناوری نانو با رویکرد متدولوژی سیستم‌های نرم»، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، 5(2)، 91-108.
2- آزاد، ناصر؛ محمدی‌پور، مجتبی؛ نقدی، بهمن. (1397). «چالش‌های تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر بخش بازاریابی و مالی (مورد مطالعه: پارک فناوری دانشگاه تهران)»، فصلنامه اقتصاد مالی، 12(44)، 207-189.
3- آقازاده، هاشم؛ مالکی، حسین. (1399). «طراحی چارچوب مفهومی کیفیت رابطه خریداران و تامین‌کنندگان در زنجیره‌تامین و اولویت‌بندی مولفه‌ها کلیدی آن: رهیافت فراترکیب»، مجله مدیریت صنعتی، 12(4)، 608-578.
4-  اربابی، بیژن. (1387). «ارزیابی شیوه‌های طبقه‌بندی طرح و نقش فرش ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی فرش ایران، 11، 74-57.
5- بارانی، حسین؛ احمدی، سمانه. (1399). «مطالعه ویژگی‌ها ثبات رنگی نخ پشمی رنگرزی شده با برخی از مواد رنگزای زرد طبیعی»، دو فصلنامه علمی رجشمار، 1(1)، 51-63.
6- بغدادی، مصطفی؛ شاوردی، مرضیه. (1391). «تجاری‌سازی موفق فناوری با رویکرد تیمی»، رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و  مراکز رشد، 9(33)، 37-45.
7- تاجیک اسماعیلی، سمیه؛ صنیعی، ماندانا؛ اسدی رازی، محمدصادق. (1392). «شناسایی ابزارهای موثر تبلیغات فرش دستباف ایران از نگاه خریداران داخلی»، مطالعات رسانه‌ای، 8(21)، 57-67.
8- جعفرنژاد، احمد؛ سجادی پناه، علی؛ صفوی میرمحله، سیدرحیم؛ اجلی قشلاجوقی، مهدی. (1388). «بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 52، 34-1.
9- چیت سازیان، امیرحسین؛ چیت سازیان، علیرضا. (1389). «طراحی و رتبه‌بندی مولفه‌های آمیخته بازاریابی داخلی فرش دستباف ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی فرش ایران، 17، 69-53.
10- حسینی، میرعبدالله؛ پرمه، زورار. (1383). «ساختار بازار جهانی فرش دستباف و بازارهای هدف صادراتی ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 30، 83-114.
11- حسینی نسب، سیدابراهیم؛ آقایی، مجید؛ رضایی‌پور، محمد. (1389). «بررسی مزیت نسبی ایران در تولید و صادرات فرش دستبافت (مطالعه موردی استان اصفهان)»، پژوهشنامه اقتصادی، 10(1)، 283-255.
12- خاکسار آستانه، حمیده؛ مظهری، محمد؛ شاهنوشی، ناصر. (1387). «تعیین مزیت نسبی و شناسایی بازارهای هدف فرش دستباف ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی فرش ایران، 11، 124-113.
13- دعایی، حبیب‌اله؛ بی‌غم، زینب. (1394). «امکان‌سنجی پیاده‌سازی بازاریابی الکترونیکی در بازار فرش دستباف استان فارس»، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 5(1)، 1-20.
14- دلاور، عطیه؛ محمدی، مهدی؛ سلامی، رضا؛ منطقی، منوچهر. (1391). «فرآیند تجاری‌سازی محصولات با فناوری پیشرفته (مطالعه موردی در هواپیماهای تجاری)»، مجله بهبود مدیریت، 6(1)، 104-81.
15- رادفر، رضا؛ خمسه، عباس؛ مدنی، حسام‌الدین. (1388). «تجاری‌سازی فناوری عامل موثر در توسعه فناوری و اقتصاد»، رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و  مراکز رشد، 20، 40-33.
16- شاهوردی، حمیدرضا؛ بحرینی، محمدعلی؛ صالحی یزدی، فاطمه. (1389). «موانع تجاری سازی در نانو فناوری»، دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 13، 72-67.
17- شم‌آبادی، محمدعلی؛ خداداد حسینی، سیدحمید. (1386). «بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران: بررسی عوامل موثر و آسیب‌شناسی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 43، 34-1.
18- شوندی، زهرا؛ مزروعی نصرآبادی، اسماعیل. (1399). «تبیین مزایای همکاری-رقابت صنعت فرش دستباف ایران»، نشریه علمی کاوشهای مدیریت بازرگانی، 12(23)، 365-389.
19- صابری، حمیده؛ وندشعاری، علی؛ نوروزی، محمدرضا؛ عبدالحسینی خلیق، علیرضا. (1398). «اولویت‌بندی عوامل آمیخته‌بازاریابی فرش دستباف در تصمیم به خرید خریداران فرش دستباف در استان کرمان»، نشریه علمی تخصصی شباک، 5(1)، 37-48.
20- عباسی، رسول؛ کاظمی، زهره. (1397). «شناسایی ابزارهای ترفیعی و تبلیغی مناسب برای ارتقای برند فرش دستباف ایران در بازارهای خارجی»، دو فصلنامه علمی پژوهشی گلجام، 33، 200-183.
21- علیزاده، هانیه؛ اربابی، بیژن. (1399). «بررسی نحوه‌ی تاثیرگذاری جغرافیا بر هویت فرش ایران»، دو فصلنامه علمی رجشمار، 1(1)، 23-36.
22- عیقرلو، سیامک؛ زاویه، سیدسعید. (1399). «تحلیل طبقه‌بندی‌های ارائه شده طرح و نقش قالی ایران و ارائه‌ی الگوی نوین طبقه‌بندی بر اساس طرح و نقش قالی»، دو فصلنامه علمی رجشمار، 1(1)، 153-172.
23- فرجی، مرتضی؛ مارالانی، مریم. (1388). «شناسایی ابزارهای ترفیعی و تبلیغی مناسب برای فرش دستباف ایران در بازار داخلی»، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی فرش ایران، 13، 106-87.
24- فیض، داود؛ سیاه سرانی کجوری، محمدعلی. (1395). «طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)»، دو فصلنامه علمی پژوهشی گلجام، 30، 22-1.
25- متین، آیدا؛ محمدی‌زاده، شادی. (1392). «مروری بر مدل‌های خطی تجاری‌سازی»، رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و  مراکز رشد، 9(36)، 52-61.
26- محمدی، مجید. (1393). «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل محیطی تاثیرگذار در تجاری‌سازی فناوری نانو در صنعت غذایی ایران»، دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 23، 20-11.
27- مقیمی، سیدمحمد. (1386). «روش موردکاوی و کاربردهای آن در علوم انسانی»، روش‌شناسی علوم انسانی، 13(5)، 71-102.
28- موسایی، احمد؛ صدرائی، ساسان؛ بندریان، رضا. (1387). «مدل فرایند تجاری‌سازی دانش فنی محصولات شیمیایی»، رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و  مراکز رشد، 16، 18-8.
29-  میرآشه، شهرزاد؛ احمدی، زهرا. (1399). «مطالعه‌ای بر وضعیت موزه‌ی فرش ایران از نقطه‌نظر نمایش آثار»، دو فصلنامه علمی رجشمار، 1(1)، 173-184.
30- یحیایی، مهری؛ حسن زاده، علی. (1397). «ارائه مدل تجاری سازی فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه ITC»، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 7(26)، 63-81.
31- یداللهی فارسی، جهانگیر؛ کلاتهایی، زهرا. (1391). «جایگاه تجاری‌سازی در مدیریت نوآوری و معرفی عمده مدل‌های تجاری‌سازی در حوزه صنایع پیشرفته»، رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و  مراکز رشد، 9(33)، 26-36.
32- Amaratunga, D., & Baldry, D. (2001). Case study methodology as a means of theory building: performance measurement in facilities management organisations. Work Study, 50(3), 95–104.
33- Aslani, A., Eftekhari, H., Hamidi, M., & Nabavi, B. (2015). Commercialization Methods of a New Product/service in ICT Industry: Case of a Science & Technology Park. Organizacija, 48(2), 131–138.
34- Bilgin, M. H., Demir, E., Chi, M., Lau, K., Kin-Man, C., & Zhang, Z.-M. (2011). The Turkish handmade carpet industry: an analysis in comparison with select Asian countries. The Journal of The Textile Institute, 102(6), 514–526.
35- Chiesa, V., & Frattini, F. (2011). Commercializing Technological Innovation: Learning from Failures in High-Tech Markets. Journal of Product Innovation Management, 28, 437–454.
36- Chiu, S.-K., & Chang, K.-F. (2009). Organizational structure, support mechanism, and commercialization performance: A governance perspective. International Journal of Commerce and Management, 19(3), 183–194.
37- Cline, A., Lemay, S., & Helms, M. M. (2015). A framework for reverse logistics: the case of post-consumer carpet in the US. International Journal of Commerce and Management, 25(4), 466–489.
38- Fatta, D. Di, Gera, N., Tyagi, L. K., & Grisold, T. (2018). Export knowledge: Determinant of export strategy, export commitment and export performance in carpet industry. Kybernetes, 1–22.
39- Games, D., Kartika, R., Sari, D. K., & Assariy, A. (2020). Business incubator effectiveness and commercialization strategy: a thematic analysis. Journal of Science and Technology Policy Management, 1–17.
40- Goswami, K. K. (2018a). Developments in handmade carpets: Design and manufacture. Advances in Carpet Manufacture (Second Edition). Elsevier Ltd.
41- Goswami, K. K. (2018b). Developments in handmade carpets: Introduction. Advances in Carpet Manufacture (Second Edition). Elsevier Ltd.
42- Gupta, S. K. (2020). Comparison of Multi-criteria Decision Making Methods for Selection of Handmade Carpets. Journal of Natural Fibers, 1–11.
43- Haines, S. R., Adams, R. I., Boor, B. E., Bruton, T. A., Downey, J., Ferro, A. R., … Dannemiller, K. C. (2020). Ten questions concerning the implications of carpet on indoor chemistry and microbiology. Building and Environment, 170, 1–16.
44- Hosseinipour, S. E., Ahmadzadeh, M. ., & Zanjirchi, B. (2011). Marketing strategies for the carpet industry to enter the market. Advanced Materials Research, 334, 1682–1686.
45- Jónasdóttir, S. K., Hand, C., Misener, L., & Polgar, J. (2018). Applying case study methodology to occupational science research. Journal of Occupational Science, 1–15.
46- Kebschull, D., & Sahasranaman, A. (2018). Carpets from buyer’s viewpoint. Advances in Carpet Manufacture (Second Edi). Elsevier Ltd.
47- Lindgreen, A., Benedetto, C. A. Di, & Beverland, M. B. (2020). How to write up case-study methodology sections. Industrial Marketing Management Journal, 1–4.
48- Maghsoudi Ganjeh, Y., Khani, N., & Alem Tabriz, A. (2019). Social media usage and commercialization performance: role of networking capability. Journal of Science and Technology Policy Management, 10(5), 1174–1195.
49- Mazhari, M. Y., Madahi, A., & Eslami Mohammad, S. (2012). Export Marketing of Hand-woven Carpet of Kurdistan State in Iran (Assessing Effective Factors and Pathology). International Journal of Marketing Studies, 4(4), 83–92.
50- Medase, K., & Barasa, L. (2019). Absorptive capacity, marketing capabilities, and innovation commercialisation in Nigeria. European Journal of Innovation Management, 22(5), 790–820.
51- Mirjalili, S. A., & Sharzehee, M. (2005). An investigation on the effect of static and dynamic loading on the physical characteristics of handmade Persian carpets: Part I – the effect of static loading. The Journal of The Textile Institute, 96(5), 287–293.
52- MUÑOZ, A., & PUCHE, B. (2020). Commercialisation. Creative Commons.
53- Perry, C. (1998). Processes of a case study methodology for postgraduate research in marketing. European Journal of Marketing, 32(9), 785–802.
54- Rogers, D. S., Lambert, D. M., & Knemeyer, A. M. (2004). The Product Development and Commercialization Process. The International Journal of Logistics Management, 15(1), 43–56.
55- Shafiee RoodPoshti, M., & Davoodi, Z. (2018). Investigation of Persian Handmade Carpet Brand Positioning in View of European Customers. Almatourism, 9, 47–66.
56- Watson, S. A., & Warnock, M. M. (2003). Comparative Analysis Between Recycled and Newly Manufactured Carpets. Family and Consumer Sciences Research Journal, 31(4), 425–441.
 
 
دوره 1، شماره 2
اسفند 1399
صفحه 159-180
  • تاریخ دریافت: 03 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 02 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 02 مهر 1400